ندای الرحیل

در احیای فرهنگ آخرتگرایی
دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۰۴:۳۳ ب.ظ

شعر

 

 

 

بانگ جرس

وقت است تابرگ سفربرباره بندیم

دل برعبور از سد خار وخاره بندیم

از هر کران بانگ رحیل آید بگوشم

بانگ جرس برخاست وای من خموشم

دریادلان راه سفر در پیش دارند

پا در رکاب راهوار خویش دارند

گاه سفر آمد برادر ره دراز است

پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است

 

 

 

 

 

 

***

ما را سفری غریب افتاد

روزی که ز شاخه سیب افتاد

در گوش عدم خروش هستی

چون صاعقه ای مهیب افتاد

آدم  ز بهشت آفرینش

تا شام ابد به شیب افتاد

حوای نجیب و ساده آن روز

در دامگه فریب افتاد

از گریۀ آن دو یار دیرین

دوزخ ز تب لهیب افتاد

مادر دو پسر زیک پدر داشت

این ناخلف آن نجیب افتاد

طغیانگر خودسر نخستین

در آتش خود عجیب افتاد

ای خالق هر چه هست، ابلیس

ازلطف تو بی نصیب افتاد

سنگینی بار هر دو عالم

بر دوش من غریب افتاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

دیگر زمین تهی ست

 

 

زلزله قیامت رخ داده،مصیبت عظیم تر از آن است که بتوان معنا کرد،همیشه همینطور بوده همیشه زمین خودش راتکانده،ولی اکنون...

زمین خود  در غم کشته شدگان متحیر است وعزادار،همه چیز رنگ مرگ را بخود گرفته...

آن لرزش عظیم...

کوبید و خاک کرد

چندین هزار مادر محنت کشیده را

در دم هلاک کرد!

مردان رنگ سوخته از رنج کاررا

در موج وخون کشید

و ز گونه شان

تبسم شوق و امید را

با ضربه های سنگ و گل و خاک پاک کرد

در آن خرابه ها

دیدم که کودکی

گمگشته و حزین

در خون نشسته بود

در زیر خشت و خاک

بیچاره بندبند وجودش شکسته بود

دیگر لبی که با تو بگوید سخن نداشت!

دیگر زمین تهی است

دیگر به روی دشت

آن کودکان ناز

آن دختران شوخ

آن باغهای سبز

آن لاله های سرخ

آن بره های مست

آن چهره های سوخته از آفتاب نیست

تنها در آن دیار ناقوس ناله هاست

که با مرگ آشناست

دیگر زمین تهی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

هان رستخیز جان رسید شد در بدن زلزالها

افکند  تن  اثقالها  بگشوده  جان  را   بالها

افکنده هرحامل جنین از هول زلزال زمین

گشتند مست و این چنین انداختند   احمالها

بیهوش شد هر مرضعه از شدت این واقعه

دست ازرضاعت بازداشت بی خودشدازاهوالها

انسان چو دیداین حالها گفت ازتعجب مالها

گفتند  از عرض بدن  بیرون  فتاد  اثقالها

گفت این زمین اخبارها وحی آمدش درکارها

از ربک اوحی لها کرد او عیان احوالها

در امتزاج جسم و جان کردند حکمتها نهان

کشتند در تن تخم جان تا بر دهد اعمالها 

دیوان فیض کاشانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

ناله ای ازقبر

دوباره دادمی کشم درون غربت تنم

حصارها شکسته اند خودم حصار بودنم

چگونه باورم کنم که با خودم غریبه ام

عجیب نیست سوختم درون آتش تنم

شکسته قامت تنم شبیه قاب آینه

کمی نگاه می کنم به آینه،که این منم؟

سفر نکرده ام که تا ستار آسمان شوم

منم دلیل اینچنین به خاک تن نشستنم

برای هجرتم زخود دلیل تازه ای نبود

جز اینکه من مسافرم رسیده وقت رفتنم

 

 

 

 

 

 

***

 

نمی دانم...

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش

و او یکریز و پی در پی دم گرم و چموشش را در گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد

بدین سان بشکند

هردم سکوت مرگبارم را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

من اینجا بس دلم تنگ است

وهر سازی که می بینم بدآهنگ است

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بی برگشت بگذاریم

ببینیم آسمان هر کجا

 آیا همین رنگ است

 

 

 

 

 

 

 

 

***

در سراشیبی خاک

در سراشیبی خاک

خانه ای بی بنیاد

کودکی بی مادر

می کشد صد فریاد

***

در بلندای افق

از طلوع هر صبح

دارد آنجا ساحل

نعش صدها صیاد

***

زورقی می آید

خالی از یک انسان

تهی از یک آدم

دردل شب با باد

***

آن غریبی که همه

داغدار غم او

دستش از ساحل دور

روحش از غم آزاد

***

دستهامان خالی

گامهامان خسته

نور امیدی محو

واژه هایی ناشاد

***

شب و تاریکی

محض

بیم گردابی چند

اززبان حافظ

یا به یاد فرهاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

آنانکه روی دنیا با چشم عقل دیدند

چون صید تیر خورده از دام او رمیدند

مرغان باغ جنت در مرغزار دنیا

دیدند دام پنهان از دانه دل بریدند

از جور اهل دنیا در سجن غم غنودند

جام بلا پیاپی از دشمنان چشیدند

از غافلان جاهل صد تیر طعنه خوردند

از طالبان دنیا دشنامها شنیدند

آن طائران لاهوت ناسوتشان مکان شد

آخر قفس شکستند سوی وطن پریدند

جهال بی بصیرت نشناختند ایشان

آن سالکان ره را در خاک و خون کشیدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است

بلکه آن است سلیمان که زملک آزاد است

 

آن که گویند که  بر آب نهاده ست جهان

مشنو ای خواجه که تا درنگری بر باد است

 

دل در این پیرزن عشوه گر دهر مبند

کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است

 

خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید

ورنه این شط روان چیست که در بغداد است

 

گر پر از لالۀ سیراب بود دامن کوه

مرو از راه که آن خون دل فرهاد است

 

همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک

چند روی چو گل و قامت چون شمشاد است

 

خیمۀ انس مزن بر در این کهنه رباط

که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است

 

حاصلی نیست به جز غم ز جهان خواجو را

شادی جان کسی کاو ز جهان آزاد است

 

 

 

 

 

 

 

 

***

وکسی گفت ،چنین گفت: سفرسنگین است

باد با قافله دیری است  که سرسنگین است

بس که خمیازه گران گشت وضو باطل شد

جاده هم از نفس خسته ما منزل شد

باز ماییم وقدم سای به سرگشتنها

مثل پژواک خجالت کش برگشتنها

یامحمد!نفسی سوخته در دل داریم

آتشی سرخ و برافروخته دردلداریم

یامحمد!شررآلوده عصیان ماییم

تشنه تر،خشک تر ازریگ بیابان ماییم

دشت سرتاقدم از خون کسان رنگین است

وکسی گفت،چنین گفت سفر سنگین است

پای ازاین جاده بدزدیدکه مه در پیش

فتنه مادر فولادزره درپیش است

رنج اگرهست،نه ازجاده که از ماندن هاست

اسب رویا به هرمهلکه ای راندن هاست

کاروان رفت وتوراخواب یقین ننگین است

وکسی گفت چنین گفت سفر سنگین است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

گر ازین منزل ویران به سوى خانه روم            

                دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم

زین سفر گر به سلامت بوطن باز رسم              

                نذر کردم که هم از راه بمیخانه روم

تا بگویم که چه کشفم ازین سید و سلوک              

                بدر صومعه با بربط و پیمانه روم

آشنایان ره عشق گرم خون بخورند    

                ناکسم گر بشکایت سوى بیگانه روم

بعد ازین دست من و زلف چو زنجیر نگار         

                چند و چند از پى کام دل دیوانه روم

گر ببینم خم ابروى چو محراب باز   

                سجده شکر کنم و ز پى شکرانه روم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

همسفر

"آنجاچراغی روشن است، ای همسفر برخیز..."

نور امیدی بر بیابان وجودم سایه انداخت

من خسته از راه بلند و ناتمام این سفر

بر تو تمام خستگی ها بی اثر

در دل هزاران غم، هزاران راز، هزاران درد

در سر شر و شور رسیدن...

و تو رفتی و من ماندم

نترسیدم ز تاریکی، ز تنهایی، ز غربت

همانگونه که تو آموختی، اما

نگفتی همسفر بی دست های پرتوانت

خانۀ فردایمان را با که باید ساخت؟!

 

 

    

 

 

 

 

 

***

 

خواب دیدم، خواب اینکه مرده ام

خواب دیدم خسته و افسرده ام

روی من خروارها از خاک بود

وای قبر من چه وحشتناک بود

تا میان گور رفتم دل گرفت

رخت تنگ سنگ لحد را گرفت

ناله می کردم و لیکن بی جواب

تشنه بودم تشنۀ یک جرعه آب

نه شفیعی نه رفیقی نه کسی

ترس بود و وحشت و دل واپسی

یک ملک گفتا نام تو چیست

آن یکی فریاد زد رب تو کیست

ای گنهکار سیه روز

نام اربابان خود را تک تک بگو

ناگهان الطاف حق آغاز شد

از جنان درهای رحمت باز شد

مردی آمد از تبار آسمان

نور پیشانی اش فوق کهکشان

بر سرش دستار سبزی بسته بود

بر دلم مهرش عجب بنشسته بود

آمده اینجا حسین فاطمه

صاحب روز قیامت آمده

گوئییا بهر شفاعت آمده

پیش آمد مرا افسرده دید

این چنینم خسته و وامانده دید

گفت آزادش کنید این بنده را

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

در آسمان

گور واژۀ زشتی است

که فقط از مرگ می گوید و

درد مردم.

گور واژ ایست پر شده از ترس

چه غم انگیز است

دیدن مردم در لباس های سیاه،

در حال رفتن به گورستان

گریه کنان

به پای گودالی تاریک و بزرگ

به خاطر عزیزی که دفن شده در آن،

حتی تصورش،

از درون منجمد می کند مرا،

من فکر می کنم

مردم باید لباسهای شاد و رنگارنگ

بپوشند

و به از دست رفتگانشان بگویند

خداحافظ؛

در اتاقی زیبا و پرگل

وشمعی روشن کنند

مثل وقتی که در جمع های شادند

شاید آنوقت

او که درحال استراحت است

با گل ها

اینگونه آواز بخواند:

از بیماریهای که مرا

با ضعف تنها گذاشت و رفت،

پرسه زنان بسوی گل ها و شمعها

آمده ام؛

خوشحالم که عاقبت

وقت سفر فرا رسید

امشب به سفری دریایی می روم

من سفر می کنم با پرنده ای که پرواز

می کند

و ترک می کنم اینجا را

به قصد جهانی بهتر؛

آنجا که هیچکس نمی گرید

و کسی مریض نیست

من سفر میکنم بسوی ساحل

آسمان

سپاسگذارم از شما بخاطر گلها

به خاطر شمعها

من غمگینم به خاطر اشکهایی که

مرا فراگرفته اند

من آسوده خاطرم مثل پرنده ای در

آسمان

و ذره ای به خاطر آنجا که

رهسپارش هستم

دلهره ای ندارم

من نمرده ام

تنها مدتی است که در حال استراحتم

تنم ضعیف و بیمار بود

من با خدا زندگی می کنم

آن بالا در آسمان

من در گور نیستم؛

 

 

 

 

 

 

 

***

راه بلد ما گفت

با عبور از این راه کوره ها

به آدمهای جن زده می رسیم.

از گردباد مهیب

و ریزش کوه

اگر نترسیم

چشمۀ خشکیده

گز کهنسال

و علامت های شکسته

شور و شتاب ما را

دو چندان خواهد کرد

کرم شبتاب خواهد گفت

به آدم های جن زده

چند گردباد مانده است؟.

 

 

 

 

 

***

عاشقانه

نفسی علی زفراتها محبوسه

یا لیتها خرجت مع الزفرات

 

لا خیر بعدک فی الحیوه انما

ابکی مخافه أن تطول حیاتی

 

 

جان من با آههایش زندانیست

ای کاش که این جان همراه آههایش بیرون می آمد

 

بعد از تو خیری در زندگی نیست

گریه می کنم از ترس اینکه عمرم طولانی باشد

 

 

این شعر، زمزمۀ امام علی علیه السلام بوده، لحظۀ خاک ریختن روی جنازۀ حضرت زهرا سلام الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

مسافر

پشت سر دارم زمان رفته ای

پیش رو دارم ره نارفته ای

من مسافر هستم و با لطف دوست

می شتابم در رهی کان ره نکوست

لحظه هایم پر ز عطر غیرت است

ابتدا و انتهایم همت است

سرفراز و صادق و دلداده ام

جان به راه عاشقی بنهاده ام

پا ندارم لیک با پای دلم

در مسیر روشنایی می روم

 ای خدایا در یاب و همراهم تو باش

مهر روز و جلوه ما هم تو باش

 

 

 

 

 

 

 

 

***

من آرزو دارم

پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمی دانم که آیا باز

کلاغی پیر می خواند؟
و یا با رفتنم پاییز می میرد؟

زمستان برف خواهد داشت؟

بهار آهسته می آید؟

پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمی دانم که آیا بازهم

برای صحبت با هم

حدیثی، قصه ای، حرفی نخواهد بود؟

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد

ولی آرزو دارم

که این دنیا پس از مرگم جهان

دیگری باشد

 

 

 

 

 

***

ای رهگذر!

تو که در مسیرت جویبارهای آبی نقش

بسته اند

تو که از افق های وجودت آفتاب

سرکشیده

تو که با نسیم همدمی

با غروب همدمی

تو که دلت

مثل آب و آئینه، شفاف

در مسیرت سلام من را به نیلوفرهای

آبی و

باغ گل و

دریای پهناور مهربانی برسان

 

 

 

 

 

 

***

ای انتهای تمامی جاده ها

جاده مرا صدا می زند

راه مرا می خواند

بگذار بخواند! من کوله بار خویش را بسته ام!

پس... قدم در راه خواهم گذاشت؛

پابه پای جاده خواهم رفت؛

هم نفس با ثانیه ها خواهم دوید...

و می دانم که این راه،

راهی است پر از چاه،

پر از کوره راه،

پر از پستی،

پر از بلندی،

پر از فراز،

پر از نشیب...

و پر از باتو بودن و پر از بی تو بودن!

و می خواهم که عاجزانه از تو بخواهم تا راهنمای من گردی

و مونس و انیس و یار من شوی؛

که محتاجم به راهنمایی تو، در این راه پر از بی راهۀ زندگی...

پس مرا بسوی خویش بخوان

و از آستان بلندت مران!

بگذار که زندگی هر آنچه می خواهد بکند و شیطان هرقدر که می تواند

چه غم؟!

که من رویین روانم؛ به نام اکسیر نام اعظم تو

پس با نام تو-که زیباترین نام عالم است برای من- گام در راه خواهم گذاشت...

و تو را می خوانم... و تو را خواهم خواند

و تو را می گویم... و تو را خواهم گفت

که نام تو

گره کشای کورترین گره های عالم است برای من!

ای انتهای تمامی جاده های بی انتها!

 

 

 

 

 

 

 

***

 

از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو

 

 

 

 

 

 

***

 

می شود مرگ را زیبا دید

وقت رفتن زته دل خندید

 

می شود در پی هر قصۀ تلخ

نیمۀ گم شدۀ دل را دید

 نوشته شده توسط بهنام جدی بالابیگلو
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

ندای الرحیل

در احیای فرهنگ آخرتگرایی

ندای الرحیل

سلام
وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای دگرگون کردن بدیهیات،گرایشها و هدفها ...
وبلاگ حاضر تلاش کوچکی است برای زنده کردن قلبها و دگرگون کردن آرزوها...
وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای احیای فرهنگ آخرتگرایی و نواختن ندای الرحیل...
پس...
باور کنیم که جهان به نگاهی نو نسبت به مرگ نیازمند است...
باور کنیم که نگرش غلط به اسرارآمیزترین پدیدۀ هستی - مرگ - لحظه لحظۀ عمر بشر را به پوچی کشانده است....
باور کنیم که ما رهگذریم ودنیا ظرفیت و توان تحمل آرزوهای ما را ندارد...
باور کنیم که مرگ در این نزدیکیست و ما چاره ای جز رفتن نداریم...
باور کنیم که دلهای ما برای آزاد شدن از ترسها و گرایشهای دنیا، به ترسها و گرایشهای آخرت نیازمند است...
باور کنیم که تنها طریقتی که می تواند ما را به خدا برساند، طریقت توشه چینی است...
ویادمرگ، آب حیات بخشیست برای زنده کردن بشریت...
ویاد مرگ شمشیر و سپر محکمیست، در برابر فرهنگ پوچ گرای غربیها...
و یاد مرگ، مرهم شفا بخشیست برای انقلاب بیمار شده به ویروس دنیاگرایی...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندها

منوی تصویری سایت ندای الرحیل

تلگرام

-----------------------

 صفحه اصلی

-----------------------

ندای الرحیل2-تصاویر

-----------------------

ندای الرحیل3-سیاسی

-----------------------

ندای الرحیل4-خواب

-----------------------

 ندای الرحیل5 - شعر

شعر

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۰۴:۳۳ ب.ظ
 

 

 

بانگ جرس

وقت است تابرگ سفربرباره بندیم

دل برعبور از سد خار وخاره بندیم

از هر کران بانگ رحیل آید بگوشم

بانگ جرس برخاست وای من خموشم

دریادلان راه سفر در پیش دارند

پا در رکاب راهوار خویش دارند

گاه سفر آمد برادر ره دراز است

پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است

 

 

 

 

 

 

***

ما را سفری غریب افتاد

روزی که ز شاخه سیب افتاد

در گوش عدم خروش هستی

چون صاعقه ای مهیب افتاد

آدم  ز بهشت آفرینش

تا شام ابد به شیب افتاد

حوای نجیب و ساده آن روز

در دامگه فریب افتاد

از گریۀ آن دو یار دیرین

دوزخ ز تب لهیب افتاد

مادر دو پسر زیک پدر داشت

این ناخلف آن نجیب افتاد

طغیانگر خودسر نخستین

در آتش خود عجیب افتاد

ای خالق هر چه هست، ابلیس

ازلطف تو بی نصیب افتاد

سنگینی بار هر دو عالم

بر دوش من غریب افتاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

دیگر زمین تهی ست

 

 

زلزله قیامت رخ داده،مصیبت عظیم تر از آن است که بتوان معنا کرد،همیشه همینطور بوده همیشه زمین خودش راتکانده،ولی اکنون...

زمین خود  در غم کشته شدگان متحیر است وعزادار،همه چیز رنگ مرگ را بخود گرفته...

آن لرزش عظیم...

کوبید و خاک کرد

چندین هزار مادر محنت کشیده را

در دم هلاک کرد!

مردان رنگ سوخته از رنج کاررا

در موج وخون کشید

و ز گونه شان

تبسم شوق و امید را

با ضربه های سنگ و گل و خاک پاک کرد

در آن خرابه ها

دیدم که کودکی

گمگشته و حزین

در خون نشسته بود

در زیر خشت و خاک

بیچاره بندبند وجودش شکسته بود

دیگر لبی که با تو بگوید سخن نداشت!

دیگر زمین تهی است

دیگر به روی دشت

آن کودکان ناز

آن دختران شوخ

آن باغهای سبز

آن لاله های سرخ

آن بره های مست

آن چهره های سوخته از آفتاب نیست

تنها در آن دیار ناقوس ناله هاست

که با مرگ آشناست

دیگر زمین تهی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

هان رستخیز جان رسید شد در بدن زلزالها

افکند  تن  اثقالها  بگشوده  جان  را   بالها

افکنده هرحامل جنین از هول زلزال زمین

گشتند مست و این چنین انداختند   احمالها

بیهوش شد هر مرضعه از شدت این واقعه

دست ازرضاعت بازداشت بی خودشدازاهوالها

انسان چو دیداین حالها گفت ازتعجب مالها

گفتند  از عرض بدن  بیرون  فتاد  اثقالها

گفت این زمین اخبارها وحی آمدش درکارها

از ربک اوحی لها کرد او عیان احوالها

در امتزاج جسم و جان کردند حکمتها نهان

کشتند در تن تخم جان تا بر دهد اعمالها 

دیوان فیض کاشانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

ناله ای ازقبر

دوباره دادمی کشم درون غربت تنم

حصارها شکسته اند خودم حصار بودنم

چگونه باورم کنم که با خودم غریبه ام

عجیب نیست سوختم درون آتش تنم

شکسته قامت تنم شبیه قاب آینه

کمی نگاه می کنم به آینه،که این منم؟

سفر نکرده ام که تا ستار آسمان شوم

منم دلیل اینچنین به خاک تن نشستنم

برای هجرتم زخود دلیل تازه ای نبود

جز اینکه من مسافرم رسیده وقت رفتنم

 

 

 

 

 

 

***

 

نمی دانم...

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش

و او یکریز و پی در پی دم گرم و چموشش را در گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد

بدین سان بشکند

هردم سکوت مرگبارم را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

من اینجا بس دلم تنگ است

وهر سازی که می بینم بدآهنگ است

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بی برگشت بگذاریم

ببینیم آسمان هر کجا

 آیا همین رنگ است

 

 

 

 

 

 

 

 

***

در سراشیبی خاک

در سراشیبی خاک

خانه ای بی بنیاد

کودکی بی مادر

می کشد صد فریاد

***

در بلندای افق

از طلوع هر صبح

دارد آنجا ساحل

نعش صدها صیاد

***

زورقی می آید

خالی از یک انسان

تهی از یک آدم

دردل شب با باد

***

آن غریبی که همه

داغدار غم او

دستش از ساحل دور

روحش از غم آزاد

***

دستهامان خالی

گامهامان خسته

نور امیدی محو

واژه هایی ناشاد

***

شب و تاریکی

محض

بیم گردابی چند

اززبان حافظ

یا به یاد فرهاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

آنانکه روی دنیا با چشم عقل دیدند

چون صید تیر خورده از دام او رمیدند

مرغان باغ جنت در مرغزار دنیا

دیدند دام پنهان از دانه دل بریدند

از جور اهل دنیا در سجن غم غنودند

جام بلا پیاپی از دشمنان چشیدند

از غافلان جاهل صد تیر طعنه خوردند

از طالبان دنیا دشنامها شنیدند

آن طائران لاهوت ناسوتشان مکان شد

آخر قفس شکستند سوی وطن پریدند

جهال بی بصیرت نشناختند ایشان

آن سالکان ره را در خاک و خون کشیدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است

بلکه آن است سلیمان که زملک آزاد است

 

آن که گویند که  بر آب نهاده ست جهان

مشنو ای خواجه که تا درنگری بر باد است

 

دل در این پیرزن عشوه گر دهر مبند

کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است

 

خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید

ورنه این شط روان چیست که در بغداد است

 

گر پر از لالۀ سیراب بود دامن کوه

مرو از راه که آن خون دل فرهاد است

 

همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک

چند روی چو گل و قامت چون شمشاد است

 

خیمۀ انس مزن بر در این کهنه رباط

که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است

 

حاصلی نیست به جز غم ز جهان خواجو را

شادی جان کسی کاو ز جهان آزاد است

 

 

 

 

 

 

 

 

***

وکسی گفت ،چنین گفت: سفرسنگین است

باد با قافله دیری است  که سرسنگین است

بس که خمیازه گران گشت وضو باطل شد

جاده هم از نفس خسته ما منزل شد

باز ماییم وقدم سای به سرگشتنها

مثل پژواک خجالت کش برگشتنها

یامحمد!نفسی سوخته در دل داریم

آتشی سرخ و برافروخته دردلداریم

یامحمد!شررآلوده عصیان ماییم

تشنه تر،خشک تر ازریگ بیابان ماییم

دشت سرتاقدم از خون کسان رنگین است

وکسی گفت،چنین گفت سفر سنگین است

پای ازاین جاده بدزدیدکه مه در پیش

فتنه مادر فولادزره درپیش است

رنج اگرهست،نه ازجاده که از ماندن هاست

اسب رویا به هرمهلکه ای راندن هاست

کاروان رفت وتوراخواب یقین ننگین است

وکسی گفت چنین گفت سفر سنگین است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

گر ازین منزل ویران به سوى خانه روم            

                دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم

زین سفر گر به سلامت بوطن باز رسم              

                نذر کردم که هم از راه بمیخانه روم

تا بگویم که چه کشفم ازین سید و سلوک              

                بدر صومعه با بربط و پیمانه روم

آشنایان ره عشق گرم خون بخورند    

                ناکسم گر بشکایت سوى بیگانه روم

بعد ازین دست من و زلف چو زنجیر نگار         

                چند و چند از پى کام دل دیوانه روم

گر ببینم خم ابروى چو محراب باز   

                سجده شکر کنم و ز پى شکرانه روم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

همسفر

"آنجاچراغی روشن است، ای همسفر برخیز..."

نور امیدی بر بیابان وجودم سایه انداخت

من خسته از راه بلند و ناتمام این سفر

بر تو تمام خستگی ها بی اثر

در دل هزاران غم، هزاران راز، هزاران درد

در سر شر و شور رسیدن...

و تو رفتی و من ماندم

نترسیدم ز تاریکی، ز تنهایی، ز غربت

همانگونه که تو آموختی، اما

نگفتی همسفر بی دست های پرتوانت

خانۀ فردایمان را با که باید ساخت؟!

 

 

    

 

 

 

 

 

***

 

خواب دیدم، خواب اینکه مرده ام

خواب دیدم خسته و افسرده ام

روی من خروارها از خاک بود

وای قبر من چه وحشتناک بود

تا میان گور رفتم دل گرفت

رخت تنگ سنگ لحد را گرفت

ناله می کردم و لیکن بی جواب

تشنه بودم تشنۀ یک جرعه آب

نه شفیعی نه رفیقی نه کسی

ترس بود و وحشت و دل واپسی

یک ملک گفتا نام تو چیست

آن یکی فریاد زد رب تو کیست

ای گنهکار سیه روز

نام اربابان خود را تک تک بگو

ناگهان الطاف حق آغاز شد

از جنان درهای رحمت باز شد

مردی آمد از تبار آسمان

نور پیشانی اش فوق کهکشان

بر سرش دستار سبزی بسته بود

بر دلم مهرش عجب بنشسته بود

آمده اینجا حسین فاطمه

صاحب روز قیامت آمده

گوئییا بهر شفاعت آمده

پیش آمد مرا افسرده دید

این چنینم خسته و وامانده دید

گفت آزادش کنید این بنده را

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

در آسمان

گور واژۀ زشتی است

که فقط از مرگ می گوید و

درد مردم.

گور واژ ایست پر شده از ترس

چه غم انگیز است

دیدن مردم در لباس های سیاه،

در حال رفتن به گورستان

گریه کنان

به پای گودالی تاریک و بزرگ

به خاطر عزیزی که دفن شده در آن،

حتی تصورش،

از درون منجمد می کند مرا،

من فکر می کنم

مردم باید لباسهای شاد و رنگارنگ

بپوشند

و به از دست رفتگانشان بگویند

خداحافظ؛

در اتاقی زیبا و پرگل

وشمعی روشن کنند

مثل وقتی که در جمع های شادند

شاید آنوقت

او که درحال استراحت است

با گل ها

اینگونه آواز بخواند:

از بیماریهای که مرا

با ضعف تنها گذاشت و رفت،

پرسه زنان بسوی گل ها و شمعها

آمده ام؛

خوشحالم که عاقبت

وقت سفر فرا رسید

امشب به سفری دریایی می روم

من سفر می کنم با پرنده ای که پرواز

می کند

و ترک می کنم اینجا را

به قصد جهانی بهتر؛

آنجا که هیچکس نمی گرید

و کسی مریض نیست

من سفر میکنم بسوی ساحل

آسمان

سپاسگذارم از شما بخاطر گلها

به خاطر شمعها

من غمگینم به خاطر اشکهایی که

مرا فراگرفته اند

من آسوده خاطرم مثل پرنده ای در

آسمان

و ذره ای به خاطر آنجا که

رهسپارش هستم

دلهره ای ندارم

من نمرده ام

تنها مدتی است که در حال استراحتم

تنم ضعیف و بیمار بود

من با خدا زندگی می کنم

آن بالا در آسمان

من در گور نیستم؛

 

 

 

 

 

 

 

***

راه بلد ما گفت

با عبور از این راه کوره ها

به آدمهای جن زده می رسیم.

از گردباد مهیب

و ریزش کوه

اگر نترسیم

چشمۀ خشکیده

گز کهنسال

و علامت های شکسته

شور و شتاب ما را

دو چندان خواهد کرد

کرم شبتاب خواهد گفت

به آدم های جن زده

چند گردباد مانده است؟.

 

 

 

 

 

***

عاشقانه

نفسی علی زفراتها محبوسه

یا لیتها خرجت مع الزفرات

 

لا خیر بعدک فی الحیوه انما

ابکی مخافه أن تطول حیاتی

 

 

جان من با آههایش زندانیست

ای کاش که این جان همراه آههایش بیرون می آمد

 

بعد از تو خیری در زندگی نیست

گریه می کنم از ترس اینکه عمرم طولانی باشد

 

 

این شعر، زمزمۀ امام علی علیه السلام بوده، لحظۀ خاک ریختن روی جنازۀ حضرت زهرا سلام الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

مسافر

پشت سر دارم زمان رفته ای

پیش رو دارم ره نارفته ای

من مسافر هستم و با لطف دوست

می شتابم در رهی کان ره نکوست

لحظه هایم پر ز عطر غیرت است

ابتدا و انتهایم همت است

سرفراز و صادق و دلداده ام

جان به راه عاشقی بنهاده ام

پا ندارم لیک با پای دلم

در مسیر روشنایی می روم

 ای خدایا در یاب و همراهم تو باش

مهر روز و جلوه ما هم تو باش

 

 

 

 

 

 

 

 

***

من آرزو دارم

پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمی دانم که آیا باز

کلاغی پیر می خواند؟
و یا با رفتنم پاییز می میرد؟

زمستان برف خواهد داشت؟

بهار آهسته می آید؟

پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمی دانم که آیا بازهم

برای صحبت با هم

حدیثی، قصه ای، حرفی نخواهد بود؟

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد

ولی آرزو دارم

که این دنیا پس از مرگم جهان

دیگری باشد

 

 

 

 

 

***

ای رهگذر!

تو که در مسیرت جویبارهای آبی نقش

بسته اند

تو که از افق های وجودت آفتاب

سرکشیده

تو که با نسیم همدمی

با غروب همدمی

تو که دلت

مثل آب و آئینه، شفاف

در مسیرت سلام من را به نیلوفرهای

آبی و

باغ گل و

دریای پهناور مهربانی برسان

 

 

 

 

 

 

***

ای انتهای تمامی جاده ها

جاده مرا صدا می زند

راه مرا می خواند

بگذار بخواند! من کوله بار خویش را بسته ام!

پس... قدم در راه خواهم گذاشت؛

پابه پای جاده خواهم رفت؛

هم نفس با ثانیه ها خواهم دوید...

و می دانم که این راه،

راهی است پر از چاه،

پر از کوره راه،

پر از پستی،

پر از بلندی،

پر از فراز،

پر از نشیب...

و پر از باتو بودن و پر از بی تو بودن!

و می خواهم که عاجزانه از تو بخواهم تا راهنمای من گردی

و مونس و انیس و یار من شوی؛

که محتاجم به راهنمایی تو، در این راه پر از بی راهۀ زندگی...

پس مرا بسوی خویش بخوان

و از آستان بلندت مران!

بگذار که زندگی هر آنچه می خواهد بکند و شیطان هرقدر که می تواند

چه غم؟!

که من رویین روانم؛ به نام اکسیر نام اعظم تو

پس با نام تو-که زیباترین نام عالم است برای من- گام در راه خواهم گذاشت...

و تو را می خوانم... و تو را خواهم خواند

و تو را می گویم... و تو را خواهم گفت

که نام تو

گره کشای کورترین گره های عالم است برای من!

ای انتهای تمامی جاده های بی انتها!

 

 

 

 

 

 

 

***

 

از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو

 

 

 

 

 

 

***

 

می شود مرگ را زیبا دید

وقت رفتن زته دل خندید

 

می شود در پی هر قصۀ تلخ

نیمۀ گم شدۀ دل را دید

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۸۹/۱۱/۱۱
بهنام جدی بالابیگلو

نظرات  (۱۲۵)

۱۴ خرداد ۹۰ ، ۱۵:۱۸ سربازان خودسر امام زمان
با متوجه به موج ملی گرایی تزریق شده توسط سایتهای جریان منحرف و همچنین شبکه های ضد انقلاب و قلم های مواجیب گیر بیگانه بر ان شدم تا طی مقاله ای مستند ب علاوه عکسهایی که نیز خود به گرفتن ان قدام کرده ام ،مقاله ای را جهت تنویر افکار عمومی با عنوان "پمپاژ ملی گرایی به چه قیمتی+عکس "تهیه کرده ام که مطمئنا مفید _برای خواننده روشن ضمیر _خواهد بود .
سربازان خودسر امام زمان
سلام وبلاگ جالبی دارید (البته همه قسمتاشو ندیدم) بایه مطلب جدید باعنوان " چراوبرای کدام فاطمه عزاداری میکنم؟" در خدمتتون هستم .تواون به بعضی از دلایل عزاداری برای نمایندگان خدا خصوصا حضرت صدیقه اشاره کردم. فکر میکنم مطلب جالب وجدیدی باشه. خوشحال میشم باحوصله تشریف بیاریدو مطلب و تااخر مطالعه کنید ونظرتونو بفرمایید.البته خواهش میکنم اگه تشریف اوردیدمطلب"سخنی بادوستان روشنفکر-فهیم واهل تفکر..."روهم حتما بخونید
سلام

قالب خیلی خیلی قشنگی رو قرار داده بودی شعری که گذاشته بودی واقعا فوق العدده بود و احساسات خاصی داشت ازت ممنونم
به کلبه گفتگوی ما هم سر بزنی پشیمون نمیشی، یک محفل صمیمی مختص شما ادب دوستان.
منتظر حضور گرمت هستما

خدا نگهدار
۱۷ مرداد ۹۰ ، ۱۳:۱۱ منتظرمصلح(عج)
اللهم عجل لولیک الفرج

سلام علیکم دوست عزیز و محترم
باقبولی طاعات و عبادات شما
ازشمادوست عزیز و محترم دعوت به شرکت درختم های دوره ای قرآن کریم دراین ماه مبارک رمضان دروبلاگ خودتون می کنم.
بابرداشتن حتی یه سوره یا سوره های کوچک دراین اجرمعنوی شرکت کنید.
اجرتون باآقاامام زمان(عج)

درضمن باتبادل لینک باشمادوست عزیزموافقیم.

یاعلی(ع)
«ماه رمضان ، ماهى که در آن براى راهنمایى مردم و بیان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از باطل ، قرآن نازل شده است . پس هر کس از شما که این ماه را دریابد ، باید که در آن روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر باشد به همان تعداد از روزهاى دیگر [روزه بگیرد] . خدا براى شما راحتى و آسانى مى‏خواهد و خواهان سختى براى شما نیست . و باید که آن شمار را کامل کنید . و خدا را بدان سبب که راهنماییتان کرده است به بزرگى یاد کنید و باشد که سپاسگزار باشید»
باسلام وآرزوی قبولی طاعات وعبادات شما دوست گرامی
ان شاءالله این قلیل عباداتمون مورد قبول حضرت حق واقع بشه
اجرکم عندالله
۲۷ مرداد ۹۰ ، ۰۵:۳۲ سرباز گمنام امام زمان (عج)
با سلام با موضوع عبرت تاریخ یا تحریف تاریخ!در مورد فیلم جدید جریان انحرافی به روزم لطفا" بازدید بفرمایید
با تشکر
labayk-yaali.blogfa.com
اینکه هم فرمودین ما(زرتشت) دین قبیله ای داریم...دقت کنید قیبله خودش کلمه ای عربی است....پس همین جا مشخصه کجا قبیله ای هستند و کجا نیستند.:) قبیله و عشیره هنوز هم در عربهای جنوب کشور وجود دارند.پس قبل از نوشتن هر چیزی به معنی آن فکر کنید
چکار به معنی کلمه دارید؟
تعصبات احمقانه را کنار بگذارید!!
من مگر ایرانی نیستم؟
ایا بخاطر ایرانی بودنم دلیل می شه که چشمهایم را ببندم؟
کسی به شما توهین نکرده. موضوع اینکه راهی برای نجات از گردنه های محشر بغیر از پیروی از اسلام وجود ندارد. قبل از انکه دیر شود خودتان را از جهنم نجات دهید
نماز بر شما

شما طوری سخن میگین که انگار ما با اسلام مشکلی داریم!!اینکه گفتید ما پرهیز کردیم از اسلام ..رو میگم !!
شما یا منظور من رو خوب درک نکردین یا از زرتشت چیز زیادی نمیدونین..
در ضمن این فقط شما نیستین که به بهشت اعتقاد دارین.چرا انتقام جویانه نظر میدین !
زرتشت دشمن پیامبر شما بوده یا پیامبر شما دشمن زرتشت !
تا زمانی هم که زنده هستیم وطن ما ایران است و بهشت خدا غایت و هدف ماست
اگر ایران وطن ما و شما نبود 8 سال این همه خون ریخته نمیشد.پس وطن ماست.
اگر هم شما سنتهای مارو بهتر از ما بلد هستین میتونین با انجمن زرتشیان ایران تماس بگیرین و بهشون یادآوری کنین!


بخاطر ارادت زرتشتیان به امام حسین علیه السلام: درود بر شما
نکته اول: زرتشت یا مثل بودا حقیقت گراست و یا مثل محمد صلی الله علیه وآله وسلم پیامبر - پیامبران باهمدیگر در یک فطرت اند و خصومتی با همدیگر ندارند.
نکته دوم: مشایی و دار و دسته اش به خاطر تعصبات کور کورانه و تحت پرچم مکتب ایرانی جامعه را به سمت دین زرتشت منحرف می سازند. مکتب ایرانی مکتبی است انحرافی، که ریشه در تعصبات جاهلیت 2500 ساله دارد.این بدعت شوم چاله ایست برای مسلمانان, انحرافیست برای انقلاب, خطریست برای اسلام. مبارزه با این مکتب منحرف از وظایف تک تک علمای اسلام می باشد.
امام صادق علیه السلام نقل کرده که رسول خدا (ص) فرمود:
هرکس تعصب ورزد، یا برای او تعصب به خرج دهند، رشتۀ اسلام را از گردن خود باز نموده است.1
امام صادق علیه السلام:
هرکس تعصب ورزد، خداوند پیشانی بندی از آتش بر سر او خواهد بست.1
نکته سوم: چیزی که از اعتقادات , احکام و سنتها بزرگتر است هدف قلبی افراد در پذیرش و رد
ادیان است و تنها دلیل بر نپذیرفتن اسلام توسط زرتشتیان تعصبات نژاد پرستانه و جاهلی و قبیله ای می باشد
عمرکی در حدیثی مرفوعه از معصوم علیه السلام نقل کرده است که فرمود:
هر کس تعصب ورزد، خداوند او را روز قیامت با اعراب جاهلیت محشور خواهد ساخت.1
امام صادق از پدرش از پدرانش نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود:
هر کس به اندازۀ دانۀ خردلی تعصب در دلش باشد، خداوند او را روز قیامت با اعراب جاهلیت محشور خواهد ساخت.1
1-ثواب الاعمال و عقاب الاعمال
نکته چهارم: مواظب باشید انجمن زرتشیان ایران سد راه هدایت شما نباشد
الله ما و شما را راهنما باشد
۱۳ شهریور ۹۰ ، ۲۰:۲۲ او علیک السلام
سلام
جالب بود،حقا و انصافا لذت بردم...
موفق و موید باشید...
فوا سواتا علی ما احصی کتابک من عملی الذی
افسوس بر من از آنچه آمار گرفته نامه ی تو از کردارم
فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی
موفق باشی
موضوع خوبی رو انتخاب کردی دوست من
سلام...شما زرتشتی هستید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زود زود بیااااااااااااااااااااااااااااا بگو
۰۱ مهر ۹۰ ، ۲۱:۵۲ سجادمعظمی
باتمام وجود گناه کردیم ودر تکرار آن اصرار، اما نه نعمت هایش رااز ما گرفت ونه گناهان مارافاش کرد،اگر اطاعتش کنیم چه میکند...!
اللهم صل علی محمدوال محمدوعجل فرجهم وجعلنامن خیراعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه.
باسلام وعرض ادب خدمت شمادوست گرامی،واقعازیبابود.استفاده کردیم.بامطلب"آیه ای که پیامبرراپیرکرد"در"آفتاب ولایت"درخدمت شماهستیم
به امیدموفقیت روزافزون شما
اجرکم عندالله ومن الله توفیق"
آمدم دنیا برای دیدن روی حسین...
ورنه من با مردم دنیا چه کاری داشتم..

امام مهربان منتظر شماست...
سلام
اگه بهترین کد جاوای دنیا را می خواهی داشته باشی بهم یه سر بزن
salam bodo avale webamo bekhon nazar yadet nare
سلام دوست عزیزم وبلاگ بسیار زیبای داری اگه دوست داشتی به وبلاگ من هم سر بزن وبا نظرهای قشنگت منو خوشحال کم دوست دارم بای
دلربایانی که دل از حور معنا می برند
حوری مهروی دنیا را پشیزی کی خرند
راهشان عالی و از مولا علی دم میزنند
بال بگشایند و سوی مقصد اعلی پرند
گر نباشد اهل دنیا را بر ایشان اشتیاق
با سجودی دل ز اهل جنت مأوی برند
سلام
انتظار امید فردایی سرشار از عدالت و آبادانی است .
انتظار هجرت پروانه ای است که از دیار گلهای پژمرده آمده است .
انتظار مشق عشق عاشقی است .

انتظار....
سلام
محرم همانگونه که ماه عاشقی کردن برای حسین (ع) است ماه ازدیاد ترس مومنان هم است

با مطلب پیرامون احساس ورود به ماه محرم در خدمت شما هستم

در انتظار حضور پر مهر شما

یاعلی
سلام
دوازده هزار نامه یا به عباراتی دیگر هیجده هزار نامه فرستادند که بیا
بیا سروری کن ، بیا و مولای ما باش

و او سفیری از خزانه درایت واعتماد اهل بیت خویش سوی آنان فرستاد .
مسلم را که دل پسند حسین بود وحسین دل پناه او
مسلم سفیر عشق حسین بود که به دیار نامردان رفت .....

التماس دعا

سلام دوست عزیزم بعد از مدتها بروز شدم .عنوان پست جدیدم هست"دلیلی عجیب-جالب و استثنایی برای مسلمان شدن" این پست در دوقسمت نوشته شده. تو قسمت اول به یک واقعه عجیب زندگیم اشاره کردمو تو قسمت دوم به یک فقره بی نظیر و استثنایی از نامه حضرت علی به مالک اشتر پرداختم امیدوارم بازهم منت بگذاریدو ازاین مطلبم استفاده کنید
۲۵ آذر ۹۰ ، ۱۱:۴۸ لبیک یااباصالح(عج)
سلام
سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود
درود بر تو ای بانوی شجاعت و ای زینت پدر ، درود بر شجاعتت که از علی به ارث بردی
درود بر تو ای آبروی علی و عشق زهرا درود بر بلاغت کلامت که ارثیه زهرای اطهر است
درود بر تو ای عاشق و معشوق حسین

سلام من اومدم رسم ادب اینه که شما هم بیا

منتظرم
اس ام اس فقط دریافت کنید و دارآمد داشته باشید از طریق این لینک ثبت نام کنید . این لینک را در یکجا ذخیره کن .
http://ads.inpersia.com/users/ref/80950
۱۲ دی ۹۰ ، ۱۷:۱۴ مه رویان بستان خـــــــــــدا
قال الله سبحانه و تعالی:

قَد اَفلَحَ مَن زَکّیها وَ قَد خابَ مَن دَسّیها :

هر آن کس نفس خویش را تزکیه کرد، به رستگارى و شکوفایى رسید و هرکس آن را آلوده ساخت، به خسارت و زیان دچار شد.

سلام نام خدای متعال و حقیقت وجودی سلام حضرت زهراسلام الله علیهاست.
پس
.
.
.
سلام علیکم بزرگوار
در راه ترویج معارف ناب اسلام محمدی و تشیع علوی و فرهنگ حسینی موفق و موید باشید
همچنین بنده مایل به تبادل لینک هستم چنانچه موافق هستید لطفا اعلام بفرمایید
برای شما طلب خیر و توفیق دارم.
سلام.ممنون از حضورتون در وب گفتار نیک.
خوشحال میشم به وب من هم سر بزنید و نظر بدید
موفق باشید
من رها هستم چون از سختی های دنیا مرا بیمی نیست زمانی که پایان قصه همه ما آغوش خداوند است...من رها هستم...
سلام.ممنون از حضورتون.
با تبادل لینک موافقید؟؟
مگه نه اینکه برای یه آخرت خوب باید ما تو این دنیا خوب باشیم.که این که لحظه ای خدا رو فراموش نکنیم.؟
موفق باشید
خدانگهدار
می نویسـم باران

تا که ازشــوق نوشتن هایم

نبــض بیدارِ گــل ســـرخ به پرواز آیـد

و قناری بال در بال هوا بگشاید

می نویسم از عشـــق

تا افق پر بکشد از نفـــس پنجره ها

می نویسم مهـــتاب

تا شب ازشوق وصالش به تمنای نگاه آسمان در آید

می نویسم ..

می نویسم ..

با تو خواهم ماند تا لحظه پرواز
سلام وقت بخیر
زیبا و دلنشین بود
به وبلاگ من هم سری بزن
اما با دقت مطالب وبلاگمو بخون
منتظرم
سلام

امام صادق(ع) درباره حق تلاوت آیات می فرماید:
آیات آن را با دقت بخوانند، حقایق آن را درک کنند و به احکام آن عمل نمایند، به وعده های آن امیدوار، و از وعیدهای آن ترسان باشند، از داستان های آن عبرت گیرند، به اوامرش گردن نهند و نواهی آن را بپذیرند، به خدا قسم منظور حفظ کردن آیات و خواندن حروف و تلاوت سوره ها، یادگرفتن اعشار و اخماس آن نیست.»

در انتظار قدوم پرمهر شما
یا علی
khshhal misham az hozore garmeton
سلام
مایلید تبادل لینک کنیم؟
۱۶ بهمن ۹۰ ، ۰۳:۱۶ ورود ممنوع
ممنون از حضورت تو ورود ممنوع من
موضوعات وبلاگت عالیه، کاربردی و موضوع روز
امیدوارم تو این راه موفق باشی
بازم به من سر بزن
یا علی.........
۱۷ بهمن ۹۰ ، ۰۸:۳۹ لبیک یااباصالح(عج)
سلام
ارث زن در اسلام ، عدالت یا بی عدالتی در حق زنان ؟؟؟؟
نظر شما درمورد سهم ارث مرد و زن چیست؟
منتظر قدوم پرمهرشما...

یا علی
سلام
ممنون که به وبلاگ من سر زدید
اگه مایل باشید تبادل لینک داشته باشیم.
ثابت قدم باشید
یا علی
۰۲ اسفند ۹۰ ، ۱۴:۰۶ لبیک یااباصالح(عج)
سلام

مهدیا منتظرانت همه در تاب و تبند / همه ی اهل جهان، جمله گرفتار شبند
چو بیایی غم و ظلمت برود از عالم / شاد گردد دل آنان که گرفتار غمند

ای آفتاب درخشان
بر ما بتاب و نور خداییت را از ما دریغ مدار
اللهم عجل لولیک الفرج
سلام

چرا در اسلام دیه زن نصف دیه مرد است؟ آیا تبعیض نیست؟
با مبحث دیه زن از سلسله مباحث زن در اسلام در خدمت شما هستم

در انتظار حضور سبز شما...
یا علی
سلام
به تازگی یک فروم مذهبی راه اندازی کردیم که محتاج کمک دوستانی مثل شما هستیم کمک در هر زمینه ای
منتظرتونیم
اولین و بزرگترین وبسایت هواداران رئال مادرید در ایران
اخبار رئال مادرید ، جدول لالیگا ، نتایج زنده ، اخبار لیگ قهرمانان اروپا ، کد جدول لالیگا ، عکس ، فیلم و ...........
سال ها دل غرق آتش بود و خاکستر نداشت

بازکردم این صدف را بارها گوهر نداشت

از تهیدستی قناعت پیشه کردم سال ها

زندگی جز شرمساری مایه ای دیگر نداشت

هرکجا رفتم به استقبالم آمد بی کسی

عشق در سودای خود چیزی از این بهتر نداشت

بارها گفتی ولی از ابتدای عاشقی

قصه سرگشتگی‌هایت مگر آخر نداشت

سالها بر دوش حسرتها کشیدم بار عشق

هیچ دستی این امانت را ز دوشم برنداشت

کاش می آمد و می دیدم که از خود رفته ام

آنکه عاشق بودنم را یک نفس باور نداشت

آسمان یک پرده از تقدیر را اجرا نکرد

گویی از روز ازل این صحنه بازیگر نداشت

ناله ما تا به اوج کبریا پرواز کرد

گرچه این مرغ قفس پرورده بال و پر نداشت . . .
۰۴ ارديبهشت ۹۱ ، ۱۹:۴۰ سایت باراک اوباما
با سلام. دوست عزیز لطفاً با لینک دادن به سایت باراک اوباما دات آی آر، ما را در ارائه اخبار مفید به کاربران غربی یاری دهید.
مشاوره خانواده و ازدواج
سنت زیبای ازدواج که مهمترین و بنیادیترین تصمیم زندگی هر انسانی است باید با آگاهی و شناخت طرفین از یکدیگر باشد تا بتوانیم خانواده ای سالم و زندگی زیبای داشته باشیم

کسانی که به دنبال همسر مناسب هستند ما را امین خود بدانند و اعتماد کنند
عذاب دروغگو
افتخاراست که برای مطالعه مطلب به وبلاگ مراجعه نمائید.
۱۴ ارديبهشت ۹۱ ، ۰۳:۲۱ فردادآزاداندیش
تاثیر گذار و جالب ...موفق باشید
سلام
وبلاگ خوبی دارید
و این پست هم بسیار عالی بود
ما رزمندگان اهل قلم در دنیای مجازی این حرکت حیوانی این خوک اسراییلی وسگ انگلیسی را محکوم میکنیم

یا صاحب الزمان(عج)آقااجرک الله
۳۱ ارديبهشت ۹۱ ، ۱۹:۰۹ حقیقت آینه های بی غبار
سلام دوست مهربون
4 خرداد روز مقاومت و پایداری مردم دزفول مبارک.
امام خمینی : دزفول دین خود را به اسلام ادا کرد.

بروزم.لطفا تشریف بیارین.
۱۵ خرداد ۹۱ ، ۲۰:۰۱ همسفر جامانده
سلام وخدا قوت ممنون
با افتخار لینک شدید
التماس دعا
السلام علیکم
ببینید این کفار ملعون چگونه به قران مجید اهانت میکنند

اگر دلش را ندارید نبینید
یا امام زمان.. تسلیت ما را پذیرا باش
http://fpd.comlu.com/photos/e2290dbf1e11.jpg

خدا لعنت کند دشمنان اسلام را
دوست عزیزم سلام
شهادت هفتمین خورشید آسمان امامت و ولایت حضرت موسی بن جعفر (ع)بر شما تسلیت باد
با ابراز خوشوقتی از آشنایی بنده حقیر با حضرتعالی وب بسیار باارزشی دارید وقلم توانمندی الهی که همیشه پاینده باشی با تبادل لینگ باشما بسیار خوشحال می شوم
انشاءا... دوستی ما مستدام باد

بسیار زیبا... ممنون از حضور گرمتون ..شاد باشید.
۰۹ تیر ۹۱ ، ۱۳:۳۷ عرفان ناب
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم آورد در این دیر خراب آبادم

نیستم آدم اگر باز نگردم آنجا

زین جهت هست اگر باز کمی دلشادم . . .

منتظر شما میمانم


شعر بسار جالبی بود...
متأسفانه شعرا خیلی کم وارد مباحث آخرتگرایی شده اند.
اگه شعرهای دیگری هم در اختیار دارید ما را محروم نکنید.
ممنون از حضورتون
۱۰ تیر ۹۱ ، ۰۲:۰۱ ادریس دلشادتنیانی منتظرالظهور
با سلام خدمت شما هم صراط گرامی

مدتهاست که تقریبا تمامی مطالب سایتهایی که در زمینه ظهور هستند و اخبار جهان در خبر گزاری ها و پایگاهای خبری و را می خوانم و دنبال میکنم و تحقیقاتی پیرامون همین مساله داشته ام که خلاصه اشو براتون در چند جمله عرض میکنم
1- مسائل اختلاف در پادشاهی عربستان کاملا روشن شده و مرگ عبدالله که بسیار نزدیک است شاید هم در همین 2112(انشالله)
2- مسائل شام(سوریه) و درگیری سلفی ها باآانهاو کشتار شیعیان در سوریه و...
3- احتمال جنگ در منطقه سوریه با نیروهای غربی و سوریها
4- احتمال جنگ داخلی در لبنان
5- حوادث مصر و سایر کشورهای اسلامی
6- مهمتر از همه تصمیم 5+1 درباره ایران و احتمال حمله به ایران و پاسخ نیروهای ایرانی(سید خراسانی عزیز) به انها و مواجه شدن با انها
همه اینها یه چیز می گویند
" بچه ها یوسف زهرا داره میاد"." آماده شید"

اما چند نصیحت:
1- دروغ نگیم
2- غیبت نکنیم
3- تهمت نزنیم
4-چشمانمان را پاک نگه داریم
5- چشمانمان را پاک نگه داریم
6-چشمانمان را پاک نگه داریم
7-چشمانمان را پاک نگه داریم تا فردا پیشش خجالت زنده نباشیم
چون چشمی که آلوده شد دل و قلب هم آلوده و کور میشود و حقیقت را نمیتواند ببیند
8- تا جایی که بتونیم واجبات را انجام بدیم و ترک محرمات کنیم
اونوقته که یار صاحب زمان خواهیم شد.
و نکته آخر:
هدف اصلی امام زمان "اجرای عدالت و مدینه فاضله برای تمامی آزادگان جهان تا روز قیامت خواهد بود"
----------------------------------------

با یک دانلود بسیار...بسیار...بسیار جذاب و پیچیده پیرامون شجره نامه عمر بن خطاب بروزم بخاطر مولا علی هم شده دانلودش کنیدمنتظرم یا علی.
۱۷ تیر ۹۱ ، ۲۰:۱۵ حدیث باران
از پیامبر گرامى اسلام، صلّى‏ اللَّه‏ علیه ‏و آله، روایت شده است که فرمودند:
برترین عبادت‏ها انتظار فرج است.
همچنین از آن حضرت روایت شده است که:
برترین جهاد امت من انتظار فرج است.
سلام. خوشحال میشم به وبلاگ من سر بزنی . یا علی
(حدیث باران)
۱۸ تیر ۹۱ ، ۲۰:۱۱ پاسدارنسل سوم سبزپوش ولایت
سلام علیکم
◘◘◘◘◘◘
السَّـلامُ عَلَیــک اَیّتُــها الصِّـــدیقَةُ الشَّهــیده
◘◘◘◘◘◘
عرض ادب
وقت بخیر
...!
سه نقطه...
تنها سه نقطه...
برای آن چه که می خواهی بشنوی...
و آنچه که نمی توانم گفت...!
...
سه نقطه...
تنها سه نقطه...
برای آنچه که باید بشنوی...
و آنچه که نباید گفت...!
...
سه نقطه...
تنها سه نقطه ی بی دردِ سر...
...!
منتظر نیم نگاه پر مهرتون...

لبک یاحسین.
مارادعا....
یازهرا
سلام همراه خوبم .یه چند مدتی نبودم علت اصلیشم مشغله کاری بود.عنوان پست جدیدم هست"ایا مهدی به دنیا امده است؟ "توی اون به بررسی شبهه ای که امسال خیلی در مورد ولادت امام عصرمطرح شده اشاره کردم و با منطق تاریخی بهش جواب دادم.امیدوارم تشریف بیاریدو هر دو قسمتشو بخونیدو به ارتباط بین استدلالاتش پی ببرید.
۱۷ مرداد ۹۱ ، ۲۰:۵۰ دوستدار مهدی(ع)
ای دوستان آبرودار در نزد حق

درنیمه شب قدرمرا هم دعا کنید
خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد
می رود قصه ما سوی سرانجام آرام

دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام

می نویسم که شب تار سحر می گردد

یک نفر مانده ازین قوم که برمی گردد...


اللهم عجل لولیک الفرج ...

یا هو یا حیدر مددی
سلام عزیزم.وبه واقعا خوبی داری ازش خیلی خوشم اومد.دوست داشتی به سایت منم یه سری بزن خیلی خوشحال میشم .
خیلی خیلی مطالب پربار و زیبایی داری برادر ....
راستی بزرگوار تا می تونی حول و حوش مرگ و قیامت با همین زبان شیوا و زیبا و انذار و تبشیر مطلب بذار و از اطراف اون دورتر نرو که خیلی مطالبت عالیه .....
یا علی
پاسخ:
پاسخ: سلام

ممنونم دوست عزیز

مؤمنین آیینۀ همدیگر هستند
همین واقع بینی و روشنگری شما بود که باعث شد ندای الرحیل اصلاح شده جذاب تر دیده بشه
ممنونم


امام حسین(ع) راضی به رضای خدا بود.

به نام خدا...!
دوست من سلام...
خوبی ؟خوشی؟سلامتی؟
عزاداری هاتون قیول..!
واقعیت اینه که من یه طرح کوچولوی صلوات راه انداختم که متعلق به خوتونه
شما با توجه به وقتی که دارین(که ما ایرانی ها زیاد داریم)تو این طرح شرکت میکنین
تعداد صلوات رو در نظرات بگذارین..
زمان فرستادن صلوات ها نا محدوده...!
امید وارم به کلبه حقیرانه ما بیاین و با توجه به وقتتون یه سری صلوات بفرستین ...انشاالله...!:)
۲۳ آبان ۹۲ ، ۱۵:۲۷ خادم حضرت زهرا
سلام
ایام محرمو تسلیت میگم ...
من تو وبلاگم از 10 تا 20 محرم ختم قرآن واس بیماری دوست مامانم گرفتم ...
خوشال میشم شرکت کنید ...
اگ میشه به دوستاتونم بگین تا یه دور ختم صورت بگیره
اجرتون باخدا
۲۴ آبان ۹۲ ، ۱۵:۵۷ خورشیدسرخ
سلام من هم ی وبلاگ دارم بنام (( خورشید سرخ )) اگه دوس داری ما را لینک کن بهم اطلاع بدهید تا شما را لینک کنم

به امید فرج آقایمان امام زمان (( عج ))
۲۵ آبان ۹۲ ، ۱۷:۰۸ روستای مشهدلو
ممنون دوست خوبم
زندگی فیلم است...

کارگردان آن خدا...

تصویر برداران آن فرشتگان...

و بازیگران آن نیز ما هستیم...

پس سعی کنیم در جشنواره ی آخرت اسکار بگیریم
۱۱ آذر ۹۲ ، ۱۰:۳۸ طلبه امروزی
سلام
به نظرتان رابطه اجتماعی یک "طلبه با نامحرم" باید چگونه باشد؟
با مطلب "نگاه طلبه به نامحرم(2)" بروز هستم . در این مطلب مفصل به این سوال جواب دادیم . منتظر نظرتون هستیم

+ مطلبی درباره مقاله استاد سید علی اصغر غروی در روزنامه بهار
۱۶ آذر ۹۲ ، ۱۳:۲۶ طلبه امروزی
سلام
با مطلبی درباره «تفسیر جدید آیه اکمال» بروز هستم . در این مطلب شرح و نقدی مختصر و استدلالی بر مقاله آقای دکتر سید علی اصغر غروی نوشتیم که حاوی نکاتی نوین می باشد . این مطلب حاوی شرحی نوین و تازه با نگرشی تفسیری و عقلانی و دینی بر آیه اکمال (که در غدیرنازل شد) است .
+ دانلود کتاب «امام الگوی دینی نه پیشوای سیاسی» نوشته "طلبه امروزی" .
سلام دوست عزیز وب زیبایی دارین و امیدوارم موفق باشی

به منم سر بزنو کامنت بزار

راسش به مناسبت تولد عشقم یه وبلاگ ساختم تا به تعداد سال تولدش

براش کامنت تبریک جمع کنم اگه بیای و یه کامنت تبریک بزاری ممنون میشم

ممنونم از لطفت
ﺣﻤﺪ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﯼ است ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻡ !


سلام
داشتم رد میشدم گفتم به دوستان وبلاگی یه سر بزنم.
خوشحال میشم میزبان شما باشم
ممنون
سلام
شما هم لینک شدید
با تشکر
سلام وب خوبی داری:)
به منم سر بزن
سلام...شما هم با افتخار لینک شدید
سلام
من دنبال مطالبی این چنینی از این طلبه دروغی هستم اگه داری برام بفرست میخوام یه پست مفصل در موردش بنویسم و رسواش کنم
خوشحال میشم بتونم کمکی کنم
چشم اون پست رو نوشتم اول رمز دارش میکن بهتون خبر میدم بیاید ببینید و اگر نظری داشتید بگیدو اگرم موافق بودید عمومیش میکنم.
۱۵ بهمن ۹۲ ، ۰۹:۴۴ هشــــدار
با سلام و تشکر از حضور سبزتان؛
وبلاگ زیبای شما نیز با افتخار الینک شد.
انشاءالله در این مسیر نورانی موفق باشید.
قشنگ بود
۰۲ اسفند ۹۲ ، ۰۷:۳۸ معبر سایبری یار سیصد و سیزدهم
سلام
وبلاگ پر محتوی دارید درصورت تمایل برای تبادل لینک و یا همکاری با معبر سایبری یار سیصد و سیزدهم حبر بدهید.
یا علی
۰۲ اسفند ۹۲ ، ۱۰:۴۹ معبر سایبری یار سیصد و سیزدهم
شما می توانید به عنوان یکی از نویسندگان افتخاری یکی از سنگر های معبر سایبری یار سیصد و سیزدهم با ما همراه شوید. هم چنین می توانید در گروه وبلاگ نویسی ما تبادل لینک کنید
ضمناً لینک شما در قسمت همسنگران قرار داداه شد.
۰۲ اسفند ۹۲ ، ۱۴:۲۴ معبر سایبری یار سیصد و سیزدهم
الهم اجعل عواقب امورنا خیراً و عجل الولیک الفرج
معبر سایبری یار سیصد و سیزدهم نویسنده ی افتخاری می پذیرد.
در صورت تمایل برای شرکت آدرس ایمیل،نام و نام خانوادگی و همچنین سنگری که تمایل دارید در آن فعالیت کنید را درقسمت نظرات یکی از پست ها(ترجیهاً مربوط به سنگر اطلاع رسانی) قرار دهید. یاعلی
سنگر اطلاع رسانی یار سیصد و سیزدهم
وبلگ خیلی قشنگی دارید ...
خوشحال میشم به من هم سر بزنید ...
۱۴ اسفند ۹۲ ، ۲۰:۰۵ خادم المهدی
با سلام، وبگاه شخصی امیر عباس فرهادی(الف.ف) شروع به کار کرد. برای تبادل لینک خبر بدهید.
۲۲ اسفند ۹۲ ، ۰۶:۳۹ خادم المهدی
سلام با چند مطلب تازه در خادم المهدی و یار سیصد و سیزدهم یه روزیم.
یاعلی
۲۸ اسفند ۹۲ ، ۱۷:۳۶ خادم المهدی
همراه با دعای یا مقلب القلوبتون ما رو فراموش نکن...
محتاج دعاییم.
سال پر برکتی داشته باشید و انشاء الله که سال ظهور مولا باشه...
راستی با آخرین پست سال 92 در خادم المهدی به روزیم. یا علی
با آرزوی
۱۲ ماه شادی،
۵۲ هفته پیروزی،
۳۶۵ روز سلامتی،
۸۷۶۰ ساعت عشق،
۵۲۵۶۰۰ دقیقه برکت،
۳۱۵۳۰۰۰ ثانیه دوستی.
سال نو مبارک باد
.......
پاسخ:
پاسخ:سال نو مبارک باد

سلام وبت عالیه

خوشحال میشم بهم سر بزنی

اگه با تبادل لینک موافقی بهم اطلاع بده

یاعلی
۰۴ فروردين ۹۳ ، ۱۱:۱۵ معبر سایبری یار سیصد و سیزدهم
با سلام با یک مطلب هزار فوریتی در معبر سایبری یار سیصد و سیزدهم
به روزیم.
خواهش مندیم که این مطلب را باز نشر کنید و از دیگران نیز تقاضای باز نشر آن را داشته باشید.
یا علی
سلام
وب فوق العاده ای داری
با افتخار لینکت کردم
خوشحال میشم به وب ما هم سری بزنی و لینکمون کنی
ممنون
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
فی الجنّه ما لا عین رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر؛
در بهشت چیزها هست که نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه بر خاطر کسى گذشته.نهج الفصاحه
سلام گلــم خدایش از وبلاگ خوشگلت لذت بردم ... یه چیزی واقعا ببخش وبلاگ چرا خودتو دست کم نگیر از سایت بالا تره مرسی من همیشه سر میزنم. راستی منم یه چت روم دارم ازت ممنون میشم هر وقت میای نت یه سر بیای میتونی رو وبسایت کلیک کنی یا این ادرسو بزن denchat.ir
۰۳ خرداد ۹۳ ، ۲۰:۴۳ مهدی غفاری
سلام.


نسل افتخار آفرین

کمیته های مردمی مبارزه با فرقه های ضاله و گروهکهای تجزیه طلب

به اطلاعات هفتاد میلیونی بپیوندید.

لطفا هرگونه اطلاعات مردمی در خصوص فرقه ها و گروهکهای ضاله بویژه فرقه ضاله بهاییت و شیطان پرستی را به اطلاع کمیته های مردمی برسانید.

zeddefergheh.blogfa.com/

zedde.fergheh@gmail.com

ارسال اطلاعات مردمی فقط با پیامک به شماره 09361595300

ریاست کمیته های مردمی

مهدی غفاری
داعش کافر ،سگ جهلیست زپا افتاده

ما سپر کعبه ی عشقیم وبه خون اماده

موصل وسامره ومرز شهادت باماست

منتقم شیعه ،قدمهای رحیل جاده
سلام علیکم


ببخشید با تاخیر عیدرو خدمتون تبریک می گم
از مطالب خوبتان استفاده شد


به مطلب جدید به روزم


التماس دعاپاسخ:
پاسخ:
التماس دعا
سلام....س چن وقتی بابت امتحانام نبودم معذرت میخوام
با پستی تحت عنوان (فواید خواندن آیت الکرسی) درخدمتتون هستم
موفق باشین
یاحق..
پاسخ:
پاسخ: سلام
از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روایت شده است که فرمودند: هر کس آیة الکرسى را
بعد از هر نماز واجب بخواند، چیزى مانع از ورودش به بهشت نخواهد شد، مگر مرگ.
سلام از این که در این راستا فعایت دارید خدا را شاکرم وقت کردید به ما هم سر بزنید
یا علی
کوه بهانه بود

فرهاد تیشه میزد

تا نشنود صدای مردمانی که

در گوشش میخواندند


"شیرین دوستت ندارد"
****
*****
*********
******************
************************
به من هم سربزن خوشحال میشم
راسی لطفا روی G+1 کلیک کن..(محبوبیت درگوگل)
با سلام خدمت شما دوست عزیز و گرامی وب باحالی داری به وب جدید ساخته ی منم یه سری بزن و از ترفندام استفاده کن ممنون میشم
سلام ببخشید یه سوالکاملا فنی داشتم!!!!!!!!!
وقتی یه مطلبی رو ارسال میکنم میبینم که کاملا درهم و پیچیده ارسال شده هرچی هم که سعی کرد درستش کنم ولی نشده.......چیکارکنم؟؟؟؟؟؟؟؟
ممنونتون میشم اگه کمکم کنید
من ازعمق وجودم خدایم راصداکردم...نمیدانم چه میخواهی ولی...امروز برای تو برای رفع غم هایت...برای قلب زیبایت....برای آرزوهایت به درگاهش دعا کردم
ومیدانم خدا ازآرزوهایت خبردارد...یقین دارم دعاهایم اثردارد...التماس دعا
سلام برادرررررر....چه کم پیدااااا.....؟؟؟؟؟؟؟
......................
سلام به دوستان مسلمان
بچه ها اقای صورتی(فرد مسلمان شده)در وب سوشیانت پیداش شده و کامنت گذاشته
از شما مسلمان های عزیز میخام که برین در وبلاگ سوشیانت و از این برادر عزیزمون حمایت کنید
سلام....عیدتون مبارک...ببخشید که دیرسرزدم...چرااینقدر ناامیدکننده حرف زده بودین؟؟ موردی پیش اومده؟؟/ من کاری کردم؟؟..........
پاسخ:
پاسخ: سلام

نه مسئله ای نیست
مجنون شدم که راهی صحرا کنی مرا
گاهی غبار جاده ی لیلا، کنی مرا
کوچک همیشه دور ز لطف بزرگ نیست
قطره شدم که راهی دریا کنی مرا
....
۱۴ مرداد ۹۳ ، ۱۷:۴۱ ^ فآرِهِهِ ^
سلام علیکم :
___________________
دلم هوای بقیع دارد
قدم زدن با پای پیاده
دنبال مزار مادر (س)
_________________________________
نماز صبح در مسجد الاقصی
نماز ظهر و عصر در کربلا
نماز مغرب و عشاء در بقیع
اولین روز آمدنت آقا چه صفایی دارد
________________________________________________________

8 شوال سالروز تخریب بقیع به دست وهابیت ملعون تسلیت باد :(
________________________________________________________


^ اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّل فَرَجَهُم ^

______________________________________________________
وبِ خوب و مفیدی دارید ...
موفق و موید
التمآس دعآ ...
یاعلی
سلام علیکم
لعن الله علی من عاداک یا زهرا
ممنون از مطالب زیباتون.
خوشحال میشیم به حسینیه ما هم سری بزنید
یاعلی حیدر.
سلام...من دقیقا نفهمیدم که شما اون کد یا آدرس وب رو براچی واسه من فرستادین؟ میشه توضیح بدین؟.
پاسخ:
پاسخ: سلام


اون آدرس سخنرانی جالبی هست که کافیه شما دانلود کنید و گوش کنید

آدرس رو کپی کنید بذارید بالای مرورگر تا بتونید دانلود کنید
۱۵ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۳۱ ^ فآرِهِهِ ^
سلام علیکم :
ممنون از نظرتون
از زنــدگــانیــــم گــــله دارد جــوانیــــــم----- شرمنده‌ی جوانـــی از این زندگانیـم

دارم هـــوای صحبت یــــاران رفتـــــه را -----یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم

پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق----- داده نویــــــد زندگــــی جــاودانیـــــم شهریار

موفق و موید
یاعلی :)
سلام دوست بزرگوارم
ممنونم از حضورتون در وبلاگم
مدتی نبودم و دیر خدمت رسیدم
مطالب زیبای مبلاگتون رو مطالعه کردم
خدا قوت
موفق باشید

به روزم... تشریف بیارید
نامه اسرار آمیزی به نام شانس
سلام شاید فکر کنید گفته‌های آن کاملاً غیرعقلانی است ولی چیزی را که می‌بینید نمی‌توان انکار کرد!شاید نتیجه آن، فقط و فقط حاصل انرژی مثبت میلیونها آدمی باشه که انرژیشون رو بدرقه این نامه کرده‌اند

نسخه اصلی در ونزوئلا نزد دختری دانشجو که بنام ماریا است و ارسال کننده اصلی آن است

شانس برای شما فرستاده شده.با ارسال آن شما خوش شانسی خواهید آورد.کپی‌ها را برای اشخاص بفرستید که فکر می‌کنید به شانس نیاز دارند.این نامه را نگه ندارید.این نامه باید ظرف مدت 96ساعت ازدست شما خارج شود

شخصی دیگر به نام داریوش محمودی نیا در روز دوشنبه ساعت 9:50 این پیام را دریافت نمود و بلافاصه آن رابرای 20نفر فرستاد این گونه که او میگوید:پس از فرستادن پیام برای 20نفر 4روز بعد دقیقا همان ساعت با شرکت در همایشی برنده خودروی پراید شدم همان روز جمعه در قرعه کشی همراه اول برنده ی 100 ملیون تومن پول نقد شدم
پس اعتقادتو به این پیام مثبت کن وشانستو امتحان کن

از آنجا که این کپی باید در سراسر جهان بگردد شما باید 20 کپی تهیه نموده و برای دوستان بفرستید پس از چند روز شما یک سورپرایز دریافت خواهید نمود.این یک حقیقت است حتی اگر شخصی خرافاتی نباشید
پال سینگ کارمند اداری بانکی در نپال این ایمیل رادریافت کرد ولی فراموش کرد که این نامه را باید ظرف مدت 96 ساعت ارسال کند. او شغلش را از دست داد؛ کمی بعد نامه را پیدا کرد و 200 کپی ایمیل ارسال نمود و پس از چند روز شغل بهتری بدست آورد.
چیزی از دست نمی دهید.انتخاب با شماست!کافیست ایمان داشته باشید!
"متن نامه"
به نام صاحب شانس
"دوست من با نگاه به این نامه شما ابتدا به یاد خالق عشق باشید و این نامه را زمانی که دریافت می‌کنید به آنچه دوست دارید دست پیدا خواهید کرد. فکر کنید و کسی را که دوست دارید و میدانید گرفتار است با قلبتان برایش دعا کنید تا مشکلات او از طرف خداوند به واسطه شما حل گردد و بعد یک اتفاقی که انتظارش را می‌کشید و حتی تصورش را نمی‌کنید برایتان اتفاق خواهد افتاد. با دعا برای آن دوست، برکت بیشتر برای شما خواهد رسید! این یک راز است..راز بقاء انرژی..رازی که در فیزیک و متافیزیک به قانون بقاء انرژی شهرت یافته است"....
پاسخ:
پاسخ: برات متأسفم!
خدا رو ول کرده ای چسبیدی به شانس!
۲۹ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۴۳ آقای گوژپشت ( Mr Le Bossu )
سلام علیکم .
فرهنگ آخرت گرایی؟؟؟؟؟
یا خود خدا ! اون وقت منظورتون معاده دیگه هان ؟ ترس از جهنم و اینا !
یه وقت نرسه به معاد گریزی اخوی ...
پاسخ:
پاسخ: علیکم السلام و رحمت الله

نه عزیزم!
فکر کنم منظورم با اینهمه تلاشی که کرده ام مشخص شده باشه
قلب یک انسان شدیدا نیازمند است به:
دوست داشتن یک چیز
ترسیدن از یک چیز

قلب با همین احساسات وجود پیدا کرده ولی خب ما تلاش می کنیم اون یک چیز دنیا نباشه
اگه ما احساسات دنیوی را به کناری بگذاریم و فقط خدا را دوست داشته باشیم به یک نوع التهاب و اضطراب در زندگی مادی می رسیم
برای اینکه بتوانیم راحت تر به زندگی مادی خودمون ادامه بدیم شدیدا نیازمندیم به یک اهرمی پر قدرت و اون اهرم پر قدرت همان آخرتگرایی ست

البته هدف اصلی رفع موانع ظهورست
احیای فرهنگ آخرتگرایی آخرین موانع ظهور را برطرف خواهد کرد
سلام علیکم
شهادت رئیس مذهب حقه تشیع سیدنا و ولانا امام صادق علیه السلام را به شما تسلیت میگوییم.
روابط عمومی هیئت قاسم بن الحسن مریانج
یاعلی.
سلام
با مطلبی تحت عنوان"منطق رفتار پیامبرانه"از دکتر سروش در خدمتم.
منتظر حضور و نظر شما
موفق باشید
ما منتظر صبح شب یلدائیم

آماده برای فرج فردائیم

فردا که عزیز فاطمه(عج)می آید

با "خامنه ای"به کربلا می آییم
۱۳ شهریور ۹۳ ، ۲۰:۴۷ زینت زن=حفظ حجاب
بدیهی است که حسّ تبرّج در جامعه، با ازدواج به سردی می‌گراید و در قالبی سالم جستجوگر ارضاء خویش خواهد شد. از این گذشته دختری که بار مسئولیت همسرداری و خصوصاً مادر شدن را به عهده می گیرد، نوعاً از مراعات‌ها و مراقبت‌های ویژه‌تری در قبال خود بهره می‌برد.

قطعاً یکی از عوامل مهم کاهش بی‌بند و باری و بدحجابی، ازدواج به موقع و مناسب است. چنانچه گفته شد، آموزش‌های زوجین نیز در این میان نقش مهمی را ایفا می‌کند.

اگر ازدواج‌ها به درستی صورت پذیرد و نظام عاطفی خانواده نیز سلامت لازم را داشته باشد، شاهد طلاق‌های گسترده و در نتیجه زنان مطلّقه‌ای که دچار عارضه خودآرایی و تبرّج در جامعه می‌شوند نیز نخواهیم بود.
۰۴ مهر ۹۳ ، ۱۶:۲۹ یا رضا دستم بگیر که تو دستگیر عالمی . .
السلام علیک یا اباصالح المهدی
سلام بزرگوار؛ خدا قوتــــــــ
طرح ختـــــم چهله حدیث کساء برای ظهور مــولا صـاحـبــــ الـزمــان ارواحـنا فـداه به نیابت از شهدای کربلا داریم...
برای شرکت در این طرح لطفا با ذکر "یا حسین(ع)" حضور خود را اعلام نمایید.
زمــان آغاز طــــــرح :
جمـعـه 4 مــهــــــر
پایان طــــــــرح:
13آبـــــــــــــان روز شهادت امام حسیــــن(ع) عاشورا
التماس دعای فرج -یا مهدی(عج) ادرکـــنی
۰۹ مهر ۹۳ ، ۱۰:۵۳ ░▒▓█ ختم قران در واتس اپ█▓▒░
آیا مایل هستید تلاوت روزانه از کلام خداوند(قران) داشته باشید.
عضویت درگروه ختم قرآن مجید (درواتساپ):

درصورت تمایل به عضویت,"یا امام رضا" را بشماره
09380204949
ارسال نمایید.(واتساپ یا پیامک)

از دوستان خواهشمندم پیام فوق رادر گروه هایی ک عضوند بزارند.شاید با هرعضوی ک اضافه بشه شما هم اجر ببرید
۱۸ مهر ۹۳ ، ۱۵:۵۴ جلال ستاری
سلام
کل نفس ذائقة الموت .
همیشه با دیدن مرگ یه نفر کمی متاثر میشیم اما این متاثر شدن ما بیشتر به یک افسردگی کوچک شبیه هست نه یک تاثر عبرت برانگیز .
پاسخ:
سلام


آخرتگرایی یک قدم هم جلوتر هست
۲۱ مهر ۹۳ ، ۱۳:۴۷ دریغــــــــــ ازیکـــ جوابـــــــــــ
___________$$$$$
___$$_________$$$
__$$$$_______$$$___$$$$$
_$$$$$$_____$$$___$$$$$$$
$$$_$$$$___$$$__$$$$____$
$____$$$$_$$$$_$$$
_______$$-$$$$$-$$----$$$$$
____$$$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$
__$$$__$$$$$$$$$$$$________$
_$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$___$$$$_$$$_$$$__$$$$$
$___$$$$___$$__$$$$___$$$
____$$$_____$$___$$$____$$
____$$______$$$___$$$____$
____$$_______$$____$$$
____$________$$$____$$ 
____ _________$$$____$ 
_____________$$$ 
_____________$$$
____________ $$$ 
____________$$$
___________$$$ 
_________$$$$$
________$$$$$
_[گل]_سلام وارادت_[گل]_
_[گل]_عیدامامت و ولایت برشمامبارک_[گل]_
_[گل]_ به ویژه نامه ی اختصاصی غدیر دعوتید_[گل]_
_[گل]_باحضور خود محفل آرای سایت ماباشید_[گل]_

پاسخ:
سلام


خسته نباشی
سلام سلام یک سر تشریف بیارید وب سابق آقای اسلام که الان به دست من افتاده بحث داغه شما هم شرکت کنید.قبلا نظرات شما رو در وب سابق اسلام میخوندم.به نظر میاد کار درست باشید.امری بود در خدمتم باشید.با اجزه.
خیلی وبلاگ عالی و خوبی داری لذت بردم واقعا من هم البته یه وب دارم که متاسفانه کسی به من سر نمی زنه و تنهام دوست داری بیا نیامدی هم اشکال نداره بازم ممنون موفق باشی
خیلی وبلاگ عالی و خوبی داری لذت بردم واقعا من هم البته یه وب دارم که متاسفانه کسی به من سر نمی زنه و تنهام دوست داری بیا نیامدی هم اشکال نداره بازم ممنون موفق باشی
سلام بر شما
جواب شما تمام کمال داده شد
۱۸ خرداد ۹۴ ، ۲۳:۱۲ هشـــــدار
سلام همسنگر گرامی
ممنون از اینکه به سایت بنده سر می زنید و تشکر فراوان از شما بابت جدیت و مجاهدت در نشر معارف الهی و احیاء فرهنگ آخرت گرایی.
یک سؤال: آیا شما از بلاگفا به اینجا نقل مکان کرده اید یا اینکه این وبلاگ دیگر شماست؟

پاسخ:
سلام و منهم ممنونم

سایت هشدار یکی از معدود سایتهایی هست که موجب دلگرمی من شده است و گاها بصورت خاموش سر زده و از مطالبش استفاده می کنم

ندای الرحیل در بلگفا وبلاگ اصلی ام هست ولی چون بلگفا مشکلات زیادی دارد با استفاده از نرم افزار مهاجرت به بیان هم مهاجرت کرده ام  در بیان هم کار را ادامه داده ام
درکل با اینکه بلگفا امکانات ناچیزی دارد انس بیشتری با ندای الرحیل بلگفا دارم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">